ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ തുണി പൊക്കുമ്പോൾ l A Message to Firoz Kunnamparambil

വേണ്ടായിരുന്നു ഫിറോസ് ആ തുണിപൊക്കി കാട്ടൽ #firoskunnumparambil #socialmedia #charity.